Privacyverklaring

Jouw privacy is voor ACT4Kids van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en alleen de gegevens verwerken die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, als toestemming verplicht mocht zijn;
 • Passende beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij ACT4Kids allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen. Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met ACT4Kids.

Voor welke doel verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw gegevens om je de best mogelijke diensten of behandeling te kunnen gevenen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (o.a. Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg en de Zorgverzekeringswet). Jouw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verzameld tenzij je expliciet toestemming geeft voor het gebruik van jouw gegevens voor andere doelen. Specifieke doeleinden voor het verwerken van jouw persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld:

 • het uitvoeren van onze overeenkomst met jou;
 • bevordering van kwaliteit en veiligheid van de zorg;
 • factureren / declareren van onze diensten;
 • behandelen van klachten of geschillen;
 • verrichten van wetenschappelijk en/of statistisch onderzoek;
 • bedrijfsvoering, wettelijke taken en/of verplichtingen;
 • onderhouden van contact;
 • beveiliging van onze informatiesystemen;
 • bescherming van cliënten, medewerkers, bezoekers, gebouwen en goederen;

Gebruik van onze diensten

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om deze diensten goed te kunnen uitvoeren. Je kunt daarbij denken aan NAW-gegevens, bsn, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, betalingsgegevens, verzekeringsgegevens, verslagen van door u ingevulde vragenlijsten en eventueel van andere behandelaren, gegevens met betrekking tot uw gezondheid, geslacht, IP-adres;

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

We vernietigen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn en er geen wettelijke verplichtingen meer bestaat om de gegevens te bewaren. Wij kunnen er – indien de gegevens nog nut kunnen hebben – ook voor kiezen jouw gegevens te anonimiseren in plaats van te verwijderen. Wij bewaren algemene informatie tot 2 jaar nadat onze dienstverlening is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met een afwijkende wettelijke bewaarplicht, bijvoorbeeld een bewaarplicht van 7 jaar conform belastingwetgeving en een bewaartermijn van 15 jaar voor medische dossiers.

Wie hebben en toegang tot uw persoonsgegevens?

In het kader van jouw behandeling kan het noodzakelijk zijn om andere zorgverleners te benaderen. Iedereen die direct bij jouw behandeling betrokken is, heeft toegang tot de gegevens die ze hiervoor nodig hebben. Wij geven, tenzij hiervoor een wettelijke verplichting bestaat, zonder jouw toestemming geen gegevens aan anderen die niet direct bij jouw behandeling betrokken zijn. Als je naar een andere behandelaar wordt doorverwezen en hiertegen geen bezwaar hebt, wordt jouw toestemming om persoonsgegevens aan die behandelaar te verstrekken, verondersteld.

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die jouw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. ACT4Kids kan jouw gegevens delen met samenwerkingpartners of organisaties van wie wij bepaalde diensten afnemen, uiteraard alleen wanneer wij daar een wettelijke grondslag voor hebben. Dat zal in de meeste gevallen zijn om onze overeenkomst goed te kunnen uitvoeren, om een wettelijke plicht na te leven of omdat wij een gerechtvaardigde belang hebben bij verwerking van bepaalde gegevens.  Zo deelt Act4Kids persoonsgegevens bijvoorbeeld met ICT leveranciers om gegevens veilig te kunnen opslaan, en worden declaraties gedeeld met onze accountant en/of een (zorg)verzekeraar. Wij sluiten overeenkomsten met dergelijke partijen af om zo goed mogelijk te waarborgen dat uw gegevens ook bij derden goed beveiligd zijn. 

Contactformulier

Via het contactformulier op de website van ACT4Kids kun je ons vragen stellen. Hiervoor gebruiken wij jouw NAW-gegevens en e-mailadres, geslacht en IP-adres. Deze gegevens hebben wij nodig om contact met je te kunnen onderhouden. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en een jaar daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Website

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website.

Cookies en vergelijkbare technieken

Ons bedrijf gebruikt cookies die niet privacygevoelig zijn. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Wij gebruiken bijvoorbeeld Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers ons bedrijf gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden.

De instellingen van Google Analytics zijn zo aangepast dat gegevens anoniem worden verzameld en niet worden gedeeld met Google, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn.

De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie (https://policies.google.com/privacy?hl=nl). Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via onze website verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze website werken dan minder goed. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Indien je het script van Google wilt blokkeren kun je dat middels deze opt-out link uitvoeren.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

Wanneer derden toegang tot jouw persoonsgegeven hebben, worden zij geïnstrueerd in het veilig omgaan met jouw gegevens. Jouw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor diegenen die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Om jouw privacy te beschermen, nemen wij in ieder geval de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Fysieke maatregelen zoals sloten;
 • Gebruik van beveiligde verbindingen;

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij zullen ons best doen wijzigingen in deze privacyverklaring tijdig aan jou door te geven. Het is toch altijd verstandig om zelf af en toe te kijken hoe wij met privacy omgaan.

Jouw rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Als betrokkene heb je de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • een bepaalde verwerking beperken
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan op de hoogte stellen.

Klachten

Als je een klacht wil indienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je een e-mail sturen naar info@act4kids.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit met je. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

ACT4Kids
Koningstraat 70 1
6811 DJ Arnhem
E-mailadres: info@act4kids.nl
Telefoon: 06-15443029
KvK nummer: 56531958